FUNDUSZ SOŁECKI 2010 - 2013

 2010 rok 

W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w naszej wsi zostały zrealizowane następujące inwestycje i zakupy: wykonano i zamontowano bramę wjazdową na plac remizy strażackiej z południowej części budynku,  zakupiono pokrywę na zbiornik ścieków przy budynku remizy OSP, zakupiono samobieżną kosiarki do koszenia trawy, dla OSP Szemrowice komplet kombinezonów przeciw szerszeniom, wymianiony został hydrantu przy ul. Na Makowczyce, poszerzeny został mostek u wylotu ul. Strażackiej na ul. Wiejską. Koszty opiewały na sumę ponad 14 tysięcy złotych.

2011 rok

W 2011 roku został wykonany projekt wiaty rekreacyjnej i boksów przenośnych na terenie OSP poprzez uzyskanie materiałów do do projektowania - 3000 zł oraz wycenione zostały prace projektowe na sumę 9490 zł. Łącznie suma Funduszu Sołeckiego na 2011 rok wynosiła 15238 zł.

2012 rok

W 2012 roku przeprowadzony został remont świetlicy w budynku OSP. Została wymeniona podłoga. Stara już całkowicie przegniła i załamywała się w wielu miejscach. Nowa podłoga ma wylewkę betonową, jest ocieplona i są położone płytki. Przygotowano również odpowiednie łącze do zainstalowania sprzętu multimedialnego. Całkowity koszt remontu podłogi wyniósł 6950 zł. Zostały także odnowione i pomalowane ściany w świetlicy. Następnie zostały zakupione krzesła za kwotę 3200 zł, gry dla dzieci (2000 zł), a także nowa zamrażarka (1500 zł).

Dla OSP Szemrowice z Funduszu Sołeckiego zakupiono na sumę 2000 zł dwie kurtyny wodne, sito kominowe, łopaty, młot i widły - są na wyposażeniu nowego wozu strażackiego.

Natomiast sumę 422, 77 zł przeznaczono na zakup paliwa do kosiarek.

Łącznie fundusz Sołecki w 2012 roku wyniósł 16072,77 zł.

2013 rok
Zostały zakupione meble do kuchni w świetlicy na kwotę 2500 zł, zostało wykonane przyłącze wodne na boisku naprzeciw PSP Szemrowice (2500 zł), zakupiono i ustawiono dwa garaże blaszane, z przeznaczeniem na sprzęt będący własnością wiejską (8450 zł) oraz zakupiony został kamień do utwardzenia terenu pod garaże (1300 zł).
Na paliwo do kosiarek przeznaczono 465,88 zł.
Zostanie także zakupiony sprzęt przeciwpożarowy dla OSP Szemrowice na kwotę 2000 zł.
Łącznie Fundusz Sołecki w 2013 roku wynosi 17265,88 zł
2014 rok
Szemrowice otrzymało kwotę 18770,10 zł. Zrealizowano działania: utwardzenie ul. Wąskiej - 15000 zł, wykonanie projektu zabytkowej strażnicy - 3250 zł, zakup paliwa do kosiarek - 150 zł, zakup kubła na śmieci od budynku OSP Szemrowice - 150 zł.

2015 rok

Szemrowice otrzymało kwotę 19593,81 zł. Mieszkańcy zgodnie zaproponowali przeznaczenie zdecydowanej większości przyznanej kwoty na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły od strony Szemrowic i Warłowa, zwłaszcza, że mieszkańcy Warłowa również przeznaczyli fundusz sołecki na ten cel. Resztę kwoty przeznaczono na paliwo do kosiarek

 

2016 rok
Zrealizowane następujące inwestycje: - budowa pomieszczenia gospodarczego na sprzęt o powierzchni do 20 m2, (kwota 3500 zł) - utwardzenie powierzchni pod pomieszczeniem gospodarczym (kwota 2000 zł), - mapka geodezyjna pod pomieszczenie (kwota 50 zł), - zakup drzwi metalowych do kotłowni (kwota 1000 zł), - zakup drzwi wejściowych zewnętrznych na salę OSP (kwota 3500 zł), - doposażenie orkiestry dętej (kwota 7000 zł), - utwardzenie drogi - łącznika pomiędzy ulicami Leśną i Grzybowską (kwota 1600 zł), - zakup paliwa do kosiarek (kwota 395,46 zł).

2017 rok
Na realizację przypadło 21822,67 zł. Zostały następujące działania: usługa koszenia trawników - 2000 zł, wymiana wiaty przystanku autobusowego - 11000 zł, zakup mundurów galowych dla OSP - 5000 zł, zakup paliwa i oprzyrządowania do kosiarek - 822,67 zł oraz zakup opału do budynku OSP - 3000 zł oraz wykonano lampę na ul. Szkolnej (doposażono wykonanie z budżetu gminy)

2018 rok

Do podziału była kwota 25576,20 zł i wykonano następujące działania:

- zakup kosiarki za kwotę 12.000 zł,

- projekt i montaż lampy na ul Szkolnej za kwotę 8.000 zł,

- zakup opału dla OSP Szemrowice za kwotę 3.000 zł,

- usługa koszenia gminnych terenów zielonych za kwotę 2.000 zł,

- zakup paliwa i oprzyrządowania do kosiarek za kwotę 576,20 z