DFK SZEMROWICE

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim utworzone zostało w roku 1989 w wyniku demokratycznych zmian, które nastąpiły w Polsce i w innych krajach byłego bloku socjalistycznego.

 

Towarzystwo działa na terenie Polski a szczególnie na obszarze Śląska Opolskiego i ma prawo organizowania się w struktury kół DFK (Deutsche Freundschafts Kreis) oraz struktury gminne, powiatowe i wojewódzkie.

 

Celem Towarzystwa jest krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb ludności deklarującej tożsamość niemiecką.

 

Członkiem Towarzystwa może być każda osoba narodowości niemieckiej zamieszkała na terenie działania Towarzystwa. Przynależność do Towarzystwa wiąże się z opłatą symbolicznych składek członkowskich (obecnie wynoszą one 12, -zł rocznie).

 

Także w Szemrowicach powstało w roku 1989 Koło DFK . Jego siedziba to świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach przy ul. Strażackiej 1. Dzięki istnieniu tej organizacji wyposażono świetlicę w potrzebne meble, telewizor, magnetofon, książki. Corocznie Straż Pożarna otrzymywała także środki za czynsz, w ramach których prowadzone były prace modernizacyjne w budynku Straży. Zaznaczyć także trzeba, iż na wniosek Koła z Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych wioska otrzymała dotację na remont budynku w którym mieści się siedziba Koła DFK w kwocie 50.000,-zł. W ramach tych soków wykonano toalety wewnątrz budynku, budynek ocieplono, odnowiono elewację i wyremontowano świetlicę. Wiele prac wykonali bezpłatnie członkowie Koła. Trudno wspomnieć ­ wszystkie i wszystkich, ale np. Meble do kuchni wykonał Zakład Stolarski nieżyjącego już Pana Emila Thomann z Warłowa, lampy w świetlicy wykonał Pan Paweł Szczygiol z Szemrowic.

 

Oprócz tych konkretnych prac, które służą wszystkim mieszkańcom wsi, gdyż świetlica wykorzystywana jest na różne okazje, trzeba wspomnieć o działalności kulturalnej, która jest organizowana przy udziale DFK. Corocznie odbywają się imprezy z okazji Dnia Matki, Dnia Babci, Mikołaja i inne. Od kilkunastu lat dzieci uczą się w szkole języka niemieckiego, także występy dzieci z tych okazji odbywają się w języku polskim i niemieckim.

Co cztery lata odbywa się Walne zebranie Towarzystwa na którym wybiera się jego władze. Przez pierwsze trzy kadencje Grupy DFK Szemrowice przewodniczącym Towarzystwa był Pan Georg Dworaczyk. W trzeciej kadencji w latach 1998 -2002 w skład Zarządu wchodzili: JosefSerwuschokjako wiceprzewodniczący, Paweł Miosga - Skarbnik, Marta Jendruś - sekretarz oraz członkowie Zarządu: Maria Kutz, Gizela Dylong, Anna Czaja, Eryk Gajda oraz Gabriela Jaguś.

W kadencji 2002 - 2006 Przewodniczącym Koła DFK wybrany został Pan Josef Serwuschok, zastępcą Przewodniczącego była Pani Renata Glomb, skarbnikiem Pan Paweł Miosga, sekretarzem Pani Marta Jendruś , a w skład Zarządu weszli: Gizela Dylong, Elżbieta Miosga i Beata Ochmann.

 

Na ostatnim walnym ze braniu Towarzystwa, które odbyło się 14.02.2007 roku po rezygnacji Pana Josefa Serwuschok z funkcji Przewodniczącego wybrano nowy Zarząd DFK Szemrowice w składzie: Przewodniczący Lidia Kontny, zastępca przewodniczącego Marek Witek, Skarbnik Marta Jendruś , sekretarz Róża Koźlik oraz członkowie: Gizela Dylong, Eryk Pruski i Monika Maleska.

 

Wybrano także Komisję Rewizyjna w składzie: przewodniczący Helmut Maleska, zastępca przewodniczącego Urszula Kontny, sekretarz Bernadeta Pruski i członek Teresa Kuc.

 

Na zebraniu ustalono także plan pracy Koła na najbliższy rok.